Een blå Skiöld, hwarutj stå Twenne Kårswijs stälte Fahnor af Gull sampt een hielm af Sölfwer öfwer, och een Lillia af samma metall under Fahnorne, ofwan på Skiölden är een öppen Torrneerhielm, hwaröfwer een Lillia af Sölfwer emellan twenne Fahnor, af hwilka den högra är af Gull och den wänstra blå, Crantzen och Löfwärket är af Gull, Sölfwer och blått, aldeles som detta Wapnet medh sine egentelige färgor här hoos repræsenterat och afmåhlat ståår; Wij efterlåte honom och dem derjempte till een åthskillnadt ifrån andre adelige familier här i Rijket, att nämbna och skrifwa sigh Bäärnhielm, och detta företalde Wapn och Nampn bruka och föra uthj alle Adelige och Ridderlige saaker, handlingar och samqwämer, såsom i Fält, Slachtningar, Skiermitzlor, Torrnerande, ringrännande, Stormande, begrafningar, Måhlningar, Insegel och andre occasioner i skiämt och alfwar till sin och deres egen goda willia, nytta, nöije och behag.